V zásobníku tlaku palive je viac ako len potrebné udržiavať takmer stály tlak nezávisle na zaťažení, otáčkach motora a podobne. Na ako princípe spočíva fungovanie regulátora tlaku paliva? Fungovanie regulátora spočíva v tom, že ak je potrebný nižší tlak paliva, v regulátore sa otvorí guličkový ventil a prebytočné palivo sa odvedie spätným potrubím do palivovej nádrže. No a naopak, ak poklesne tlak v zásobníku paliva, ventil sa uzavrie a čerpadlo potrebný tlak paliva natlakuje.

Poďte sa teraz s nami bližšie pozrieť na umiestnenie tohto regulátora tlaku paliva. Regulátor tlaku paliva je umiestnený buď na vysokotlakovom čerpadle alebo na zásobníku paliva. Regulačný ventil pracuje v dvoch režimoch. Tento ventil je buď aktivovaný alebo nie. V prípade neaktívneho režimu nie je privedené na elektromagnet žiadne napätie, a teda elektromagnet nevyvíja žiadnu silu. Ak je na cievku elektromagnetu privedené elektrické napätie- prúd, tento začne spolu s pružinou pôsobiť na kotvu a tá tlakom na guličku uzavrie ventil.

Čo je opakom otvoreného diferenciálu?

Opakom otvoreného diferenciálu je jedinečný samosvorný diferenciál. Niekedy je chybne popisovaný ako: „Diferenciál s obmedzenou svornosťou.“ Toto slovné spojenie však v podstate vylučuje samotný princíp jeho vlastností kvôli ktorým sa používa.

Svornosť diferenciálu sa uvádza v percentách. Čo si však môžete predstaviť pod tým, keď niekto povie, že jeho vozidlo používa diferenciál s päťdesiat percentnou svornosťou? Ak sa bude jedno koleso odvaľovať na povrchu s nízkym súčiniteľom šmykového trenia, bude sa na druhé koleso prenášať trojnásobný točivý moment, než aké je schopné preniesť koleso odvolávajúce sa na klzkom povrchu. Delenie hnacieho momentu medzi obomi kolesami tiaže nápravy bude v danú chvíľu 75:25%.